Assessoria jurídica

Prestem assessorament jurídic en matèria laboral, civil, mercantil i administratiu

Servei d'assessorament, estudi, tramitació, presentació i representació

Laboral

  • Procediments invalidesa
  • Procediments d’acomiadament
  • Reclamació de quantitat
  • Estudi i tramitació de prestacions contributives (maternitat/paternitat, invalidesa, jubilació, viduïtat, orfandat i pensió a favor de familiars)
  • Estudi i tramitació de prestacions no contributives, subsidis i ajudes familiars

Civil

  • Assessorament i tramitació d’herències, transmissions de propietat (compravendes, donacions, etc.)
  • Redacció de contractes de préstec
  • Redacció de contractes d’arrendament (habitatge, local de negoci i de temporada)

Mercantil 

  • Constitució de societats, dissolucions, ampliacions de capital, etc.
  • Estudi de contractes d'assegurança
  • Assessorament en drets del consumidor

Administratiu 

  • Recursos contra sancions dins l'àmbit administratiu, fins l'última instància contenciosa
  • Estudi i reclamació en matèria de responsabilitat patrimonial de l'Administració
  • Assessorament en protecció de dades (LOPD)
  • Estudi, assessorament i gestió de tràmits davant l’Oficina del Cadastre
  • Assessorament d’expedients d’estrangeria
  • Inscripcions de fiances a l’INCASOL